Background Image
Previous Page  9 / 54 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 9 / 54 Next Page
Page Background

8

modre prakse

energetske u~inkovitosti

Lani 19, letos 23 modrih praks energetske u~inkovitosti v Projektu 310,

skupaj `e skoraj 50. Kako komentirate?

>

Ta podatek me zelo veseli, saj to pomeni, da so ljudje spoznali, kako

pomembno se je odzvati na prilo`nosti s podro~ja varovanja okolja in iti

v smeri zmanj{evanja porabe energije. Tehnologija nam to namre~

omogo~a, najcenej{a energija pa je {e vedno tista, ki je ne potrebujemo.

Kaj vas kot ~lana strokovne komisije Projekta 310, v katerem poteka

izbor modrih praks energetske u~inkovitosti, najbolj prepri~a, ko se

spoznavate s posameznimi primeri?

>

Kot kemik s {irokim poljem delovanja na tem podro~ju imam energetsko

u~inkovitost `e 'v krvi in kosteh'. Na mojem nekdanjem delovnem mestu

v Sava Tires je denimo `e dolgo nazaj veljalo: ´odpadek je lahko {e vedno

surovina´. Spomnim se tudi, kako zelo sem bil navdu{en, ko sem prvi~

zagledal lo~eno zbiranje odpadkov v avstrijski podru`nici, ko pri nas tega

sploh {e nismo imeli.

Komisija projekta 310 je pestro sestavljena. Zato je bilo potrebno dati na

tehtnico posamezne segmente in dolo~iti kriterije izbora. Delati v komisiji

je res u`itek. Zanimiva mi je vsaka zgodba posebej, vse si zaslu`ijo nagrado

in izbira finalistov je bila zato kar te`ka.

Kako visok pomen slovenske organizacije dajejo energetski u~inkovi-

tosti v primerjavi z Evropo?

>

Mislim, da {e vedno premajhen, so pa podjetja in vodstva vedno bolj

ozave{~ena. Hitrej{i napredek pri tem omejujejo tudi nezadostne materialne

mo`nosti v kombinaciji s togo zakonodajo. Zato v~asih stopicamo na mestu.

Pozdravljamo dogodke, kakr{nega je na primer naredila nem{ka gospo-

darska diplomacija, ko je organizirala ogled in predstavitev novih, okolju

prijaznih in energetsko u~inkovitih tehnologij. Pomembno je ozirati se

naokrog, spoznati nova razmi{ljanja in pristope, zlasti dobre prakse v tujini.

Lani je sklad ponudil 20 milijonov evrov nepovratnega denarja za

u~inkovito rabo in obnovljive vire energije v stavbah. Kak{en je bil

odziv, kako ocenjujete rezultate?

>

Odziv je bil kot vsako leto odli~en. Slovenci {e vedno investiramo v hi{e,

stanovanjske objekte in se zavedamo mo`nosti prihrankov na tem podro~ju.

Smo pa {e v drugi polovici obdelave vlog, saj so velika ovira kadrovske

Najcenej{a energija je

tista,

ki je ne potrebujemo

Pogovor z Milenkom Ziherlom,

direktorjem EKO Sklada