Background Image
Previous Page  4 / 54 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 4 / 54 Next Page
Page Background

3

Zbornik Projekt 310 /

oktober 2014

modre prakse

energetske u~inkovitosti

S preprostimi besedami Razmisli! Naredi! U~inkovito! je Projekt 310 `e

drugo leto zapored spodbujal energetsko u~inkovitost slovenskih podjetij.

V ta namen je na ogled postavil modre prakse u~inkovite rabe energije,

obnovljivih virov energije, povezovanja in inovativnih pristopov k energetski

u~inkovitosti. In tako ponudil neskon~no prilo`nosti za bolj{e upravljanje

z energijo.

Projekt 310 je v letu 2014 udele`encem delavnic in ogledov modrih praks

po vsej Sloveniji prikazal, kako:

• preproste besede postanejo `ivljenje;

• ideja postane modra praksa;

• modra praksa postane zgled za u~inkovito rabo energije.

Energetska u~inkovitost je sestavljena iz dveh besed: energija in

u~inkovitost. Za Projekt 310 pa te besede niso zgolj besede – so zaveza

in odgovornost, da postanejo `ivljenje. Da postanejo zgled in vzor; odlika

slovenskih organizacij, ljudi, okolja. V poslovnem okolju ni pomembna zgolj

dobra ideja. Na koncu je pomemben rezultat – kon~ni izdelek vsem na

o~eh. Zato je pomembno, da razmisleku in dobri ideji sledi realizacija te

ideje v poslovnem okolju. ^e znamo iz ideje ustvariti `ivljenje na u~inkovit

na~in, postane modra praksa zgled slovenskim in tujim podjetjem.

Z namenom u~enja z zgledom Projekt 310 predstavlja in omogo~a ogled

raznovrstnih modrih praks energetske u~inkovitosti po vsej Sloveniji. Za

ustvarjanje lastne modre prakse je pomembno imeti dober zgled – nekoga,

ki je `e ustvaril modro, inovativno prakso, ki nam lahko poka`e, kako mu je

uspelo, in prika`e prednosti ter izzive ustvarjanja modrih praks energetske

u~inkovitosti. Od zgledov se lahko veliko nau~imo, tudi kako modro prakso

ustvariti na u~inkovit na~in – s povezovanjem, zdru`evanjem in pridobivanjem

nepovratnih sredstev. ^e smo uspe{ni, namre~ {e ne pomeni, da smo

tudi u~inkoviti. Uspe{nost pomeni doseganje cilja, ki smo si ga zadali,

u~inkovitost pa izmeri tudi, koliko virov smo za to (uspe{nost) potrebovali.

^im manj virov potrebujemo pri doseganju uspe{nosti, tem bolj u~inkoviti

smo. Ali obratno: ~im ve~ znamo ustvariti z viri, ki jih imamo na voljo, tem

bolj u~inkoviti smo.

Zato Projekt 310 poziva: Ne izgubljajmo ~asa – pove`imo se!

S Projektom 310 energetski u~inkovitosti skupaj dajemo nov pomen.

PROJEKT 310:

Razmisli!

Naredi! U~inkovito!