Background Image
Previous Page  3 / 54 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 3 / 54 Next Page
Page Background

modre prakse

energetske u~inkovitosti

Spo{tovana bralka, spo{tovani bralec Zbornika Modrih praks 2014!

S ponosom vam `e drugo leto zapored predstavljamo zbornik, ki obsega

23 u~inkovitih, okolju prijaznih, inovativnih in druga~nih Modrih praks,

ki smo jih v podjetju TIKO PRO pripravili skupaj z njihovimi prijavitelji.

V teoriji kaosa se uporablja izraz "butterfly effect" ali po slovensko

"u~inek metulja", ko majhne spremembe na videz nepovezanih dejanj

spro`ijo nepopravljive spremembe na velikih kompleksnih sistemih.

^e ponazorimo s primerom – teorija pravi, da lahko zamah kril metulja

na Japonskem spro`i orkan v ZDA, ki ima lahko katastrofalne posledice.

Zavedati se morate, da imajo va{a dejanja posledice, ~eprav niso vidne

v danem trenutku. Bodo pa vidne ~ez nekaj ~asa, nekaj let ali celo stoletij.

^eprav se vam v tem trenutku ne zdi, da bi zamenjava razsvetljave, na~ina

ogrevanja, potratnega elektromotorja ali uvedba monitoringa naredila

spremembe v va{em podjetju, se bodo te re{itve dolgoro~no izkazale za

najbolj{e, tako s stali{~a optimizacije dela, zmanj{anja mese~nih stro{kov

kot tudi s strani zadovoljstva va{ih delavcev.

Malo druga~no interpretacijo izraza "u~inek metulja" lahko ponazorimo z

naslednjim primerom. Predstavljajte si, da ste na vrhu popolno oblikovanega

hriba in po tem hribu spu{~ate `ogo. Smer `oge je odvisna od tega, kam

postavite `ogo. Izhodi{~na to~ka se spremeni le za milimeter in smer `oge

je popolnoma druga~na. V~asih, ko se najdemo na to~ki, kjer ne vidimo

izhoda, se je potrebno obrniti le za milimeter, pogledati na stvar z drugega

zornega kota in inovativna re{itev se pojavi tam, kjer je nismo pri~akovali.

Modre prakse, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, izpostavljajo ravno

to druga~nost, minimalno razliko, ki podjetja dela druga~na, inovativna

in ustvarjalna, hkrati pa izra`ajo individualno energetsko u~inkovitost in

dolgoro~no skrb za okolje.

Na koncu bi se `elela zahvaliti celotni ekipi TIKO PRO, strokovni komisiji in

partnerjem projekta, ki so pomagali pri pripravi Zbornika Modrih praks, vsem

prijaviteljem Modrih praks, ki so nam izkazali podporo pri na{em delu ter nam

zaupali svoje inovativne pristope k zmanj{evanju stro{kov, var~evanju in

ohranjanju okolja.

Martina Anderli~,

Vodja Projekta 310

Kako malo je potrebno,

da nastane nekaj velikega!