Background Image
Previous Page  2 / 54 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 2 / 54 Next Page
Page Background

UVODNIK:

Kako malo je potrebno, da nastane nekaj velikega!

PROJEKT 310: razmisli, naredi, u~inkovito

INTERVJU:

Najcenej{a energija je tista, ki je ne potrebujemo

STROKOVNA KOMISIJA PROJEKTA 310

ALGEN:

AlgaeBioGas – algno-bakterijska obdelava bioplinskega digestata in proizvodnja surovin

DOMEL:

Energetsko u~inkoviti elektromotorji

DOORSON:

Avtomatska drsna vrata, ki var~ujejo

ELMER:

Senzorske naprave, ki var~ujejo in varujejo okolje

ELPAN:

Elektro/solar antifouling za plovila – GSP

ENERGETIKA MARIBOR:

CNG – polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin

11 OB^IN KORO[KE IN SAVINJSKE REGIJE, RRA KORO[KA, BREZNIK IN

BREZNIK, REMCOLA-REMCHEM:

Energetsko u~inkovita prenova javne razsvetljave

ING.KLAN:

Zdravilne apnene barve v beli in 122 barvah

INPRO 23:

Energetsko u~inkovito infrarde~e ogrevanje industrijskih objektov

IN[TITUT

JO@EFA

[TEFANA:

Projekt NRG4Cast – "Nowcasting" pri napovedovanju porabe energije

IN[TITUT ZA OKOLJEVARSTVO IN SENZORJE:

Proizvodnja papirja brez uporabe klora

INOVACIJSKO-RAZVOJNI IN[TITUT UNIVERZE V LJUBLJANI:

Zavezni{tvo znanja za celovito energetsko obnovo javnih stavb

KRAMAR &

DRU@BENIK

:

Ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hi{e

LETRIKA:

Solarni mikro inverter

LOKALNA ENERGETSKA AGENTURA SPODNJE PODRAVJE:

Rekonstrukcija javne razsvetljave Mestne ob~ine Ptuj

OB^INA

RAZKRI@JE:

Kanalizacijsko omre`je in ~istilna naprava za urejeno odvajanje

in ~i{~enje komunalnih odpadnih vod v Ob~ini Razkri`je

PETROL:

Center energetskih re{itev dobil brata v Zagrebu

SOVEN:

Bio volneni filc za kmetijstvo

SURA INSTALACIJE SUVAD RAKOVI]:

Vgradnja visokotemperaturne toplotne

~rpalke KRONOTERM v ve~stanovanjski objekt na Hru{ici

STEKLARSKI STUDIO MATJA@ GOSTEN^NIK:

Mikro solarna elektrarna za zadnji dom

TALUM RONDELICE:

Zamenjava razsvetljave v obratu

TERMO-TEHNIKA:

Energetska sanacija Osnovne {ole Braslov~e

TECOS RAZVOJNI CENTER ORODJARSTVA SLOVENIJE:

DibbioPack – razvoj

ekstruzijsko pihane in injekcijsko brizgane biorazgradljive ter multifunkcionalne embala`e

skozi nanotehnolo{ki pristop

2

3

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

41

42

44

45

46

48

49

50

Projekt 310 –

RAZMISLI NAREDI U^INKOVITO

Zbornik modrih praks

energetske u~inkovitosti 2014

Oktober 2014

Izdaja

Tiko Pro d.o.o.

Direktorica

Kristina Ko~et Hudrap

Odgovorna urednica

Martina Anderli~, Tiko Pro d.o.o.

Izvr{no uredni{tvo

Zala Kerle, Mediade d.o.o.,

Romana Pahor, Khaos Kreativa

Grafi~no oblikovanje

Maja Rostohar, Jamaja s.p.

Celostna grafi~na podoba Projekta 310

Imago d.o.o.

Fotografije

arhivi podjetij

Kraj izdaje

Maribor

Leto izdaje

2014

Naklada

2000 – prvi natis

ISSN 2335-4224

modre prakse

energetske u~inkovitosti