Background Image
Previous Page  18 / 54 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 18 / 54 Next Page
Page Background

17

LETO IZVEDBE:

2013

FINANCIRANJE:

ve~ji del razvoja in raziskav

je bil financiran z lastnimi

sredstvi, del je bil opravljen

s pomo~jo mladega razisko-

valca, ki je bil financiran iz

javnih sredstev

Zbornik Projekt 310 /

oktober 2014

modre prakse

energetske u~inkovitosti

ter morebitna dodatna elektri~na oprema

na vratih, kot so npr. ~italci magnetnih

kartic in podobno. Elektronika preide

v fazo spanja, kar pomeni, da se izvajajo

le dolo~ene funkcije, ki so potrebne za

ponovno obujanje vrat.

Vrata ves ~as spanja porabijo le 0,5 W elek-

tri~ne energije, kar pomeni: ~e so vrata

vgrajena v podjetju, ki ima 8-urni delovni

~as, so vrata na minimalni porabi npr. 15 ur

dnevno. ^e k temu pri{tejemo {e vikende

ter praznike, vidimo, da je razlika v porabi

elektri~ne energije `e na letni ravni o~itna.

Individualni prihranek za vsak objekt je

mo`no izra~unati s pomo~jo na{ega

"electrical energy save kalkulatorja".

U~inkovitost avtomatskih drsnih vrat smo

najprej testirali v na{em podjetju. Nadaljni

testi so bili opravljeni s strani Zavoda za

gradbeni{tvo, ki je pristojen za izdajo po-

trebnih potrdil in certifikatov. Po uspe{no

opravljenih testiranjih smo var~na vrata

v letu 2013 ponudili na slovenskem in

hrva{kem tr`i{~u. Potrdilo se je, da

izpolnjujejo na{e cilje ter zahteve tudi v

realnih okoli{~inah, zato smo jih letos

za~eli izva`ati tudi na tuja tr`i{~a.

V tabeli je predstavljen informativni

prihranek elektri~ne energija med

uporabnikom klasi~nih ter energijsko

var~nih avtomatskih drsnih vrat pri

obratovalnem ciklusu 40 %.

Nau~ili smo se

Var~evanje z elektri~no

energijo ter varovanje okolja

se pri~ne `e pri izbiri produk-

tov, ki potro{ijo minimalno

koli~ino energije.

TIP VRAT [T. LET DELOVANJE DELOVANJE PORABA ELEKT.

PORABA

[TEVILO

IZRA^UNANA

IZRA^UNANA PORABLJENA STR. EL

STR. EL.

DELO-

DNI/TEDEN UR/DAN ENERGIJE OB EL. ENERG. VGRAJENIH DELOVNA PORABA OB

ENERGIJA ENERGIJE ENERGIJE

VANJA

DELOVANJU

OB SPANJU

VRAT

PORABA

[

Wh

]

SPANJU

[

Wh

]

SE[TEVEK

[€

/kWh

]

– SE[TEVEK

[

Wh

]

[

Wh

]

[

kWh

]

[€]

ENERGY

1

5

9

200

0,434275

1

187.714,29

3.396,65

191,11

0,1

22,93

SAVE

STANDARDNA

60

187.714,29

469.285,71

657,00

0,1

78,84

PRIHRANEK

[

kWh

]

466

PRIHRANEK

56

Najnovej{a elektronika var~nih avtomatskih drsnih vrat DOORSON SL 300

Informativni izra~un privar~evane energije