Background Image
Previous Page  17 / 54 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 17 / 54 Next Page
Page Background

16

DOORSON:

Avtomatska drsna vrata, ki var~ujejo

Avtomatska drsna vrata,

ki var~ujejo

Podjetje:

DOORSON, d. o. o.

Modra praksa:

Avtomatska drsna vrata, ki var~ujejo

Podro~je modre prakse:

U~inkovita raba energije

Odlike modre prakse:

Prispevanje k u~inkovitej{i rabi energije in zmanj{anju

obremenjevanja okolja.

modre prakse

energetske u~inkovitosti

Cilj: Razvoj energetsko var~nih

avtomatskih drsnih vrat

Var~evanje z elektri~no energijo v dana{-

njem svetu postaja vedno bolj pomembno,

tako s stro{kovnega vidika, kot z vidika

varovanja okolja. Na{ razvojno tehnolo{ki

oddelek mladih inovativnih strokovnjakov

je skupaj z direktorjem uspe{no razvil

pogonski mehanizem, ki zagotavlja

var~no porabo vsak dan, skozi vse leto.

Zastavljen cilj prihranka elektri~ne energije

se je tako po izra~unih, kot tudi kasneje z

opravljenimi meritvami, potrdil v praksi.

Avtomatska drsna vrata v stanju mirovanja

porabijo manj kot 0,5 W elektri~ne energije,

medtem ko klasi~na avtomatska drsna

vrata porabijo tudi do 60 W.

Naredili smo: 40 % prihranek elektri~ne

energije

Nizko porabo smo dosegli tako, da kadar je

na vratih izbran na~in delovanja "ZAPRTO",

"ODPRTO" ali "STOP", ta avtomatsko

izklju~ijo omre`no napetost. Sistem ostane

na baterijski podpori z zmanj{ano mo~jo in

s tem porablja manj kot 0,5 W elektri~ne

energije. Prav tako se izklopi vsa senzorika

U^INKOVITO.

Var~na avtomatska drsna vrata DOORSON SL300