Background Image
Previous Page  16 / 54 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 16 / 54 Next Page
Page Background

modre prakse

energetske u~inkovitosti

Zbornik Projekt 310 /

oktober 2014

Naredili smo: Pogoni z najvi{jim

izkoristkom

Domel se je v letu 2008 usmeril v razvoj

visoko u~inkovitih pogonskih sistemov na

osnovi elektronsko komutiranih motorjev.

Razvoj je potekal za znanega kupca, ki je

hkrati prenavljal program prezra~evalnih

sistemov s ciljem izbolj{ati energetsko

u~inkovitost le teh. Razvoj je zajemal

paleto motorjev mo~i od 0,5–7,5 kW in

se zaklju~il v letu 2010, ko je Domel za~el

z redno proizvodnjo motorjev. Razvoj se je

nadaljeval s {iritvijo palete in prilagoditvijo

le te drugim kupcem.

Svojo strategijo smo iz razvoja motorjev

raz{irili tudi na razvoj mo~nostnih pretvor-

nikov. Tako smo trgu v letu 2013 ponudili

celostno re{itev, in sicer elektromotorni

pogon. Ta pogon ustreza najvi{jemu stan-

dardu IE4 in je na trgu poznan kot serijsko

proizvedeni pogon z najvi{jim izkoristkom.

Projekt je zajemal tako razvoj izdelka kot

njegovo industrializacijo. Potekal je skladno

s smernicami razvoja novega izdelka in

projektnega vodenja. Celotna investicija v

razvoj in opremo je zna{ala preko 2,5 mio

.

Nov proizvodnji program je za Domel

pomenil vstop v novo tr`no podro~je in

je bistveno pripomogel k izhodu podjetja

iz krize.

V izra~un prihranka energije je upo{tevan

Domelov EC motor razreda IE4

z mo~jo 4.5 kW, ki je vgrajen v

industrijski prezra~evalni sis-

tem. Tak motor v primerjavi

s standardnim asinhronskim

motorjem razreda IE2 na

leto prihrani 4 MWh elektri-

~ne energije oziroma 2 t

emisij CO 2 .

^e ta prihranek pomno`imo

z letno proizvodnjo tovrstnih

motorjev v Domelu, dobimo

prihranek energije 100 GWh,

ki je ekvivalenten letni

proizvodnji srednje velike

HE na Savi.

LETO IZVEDBE:

2013

FINANCIRANJE:

Lastna sredstva 3 mio

/EU, sredstva Sklada za

regionalni razvoj 0,5 mio

; Razvoj platforme motor-

jev smo pri~eli razvijati v sklopu aktivnosti Razvojno

Investicijskega projekta RIP; pri ~emer je bila investi-

cija v orodja in opremo za proizvodnjo v vi{ini 2 mio

izpeljana samostojno, razvoj in raziskave v vi{ini

0,5 mio

pa so bile v sklopu RIP financirane v vi{ini

40 %. Razvoj pretvornikov se je izvajal v Razvojnem

centru NELA, kjer so financirali 60 % razvoja.

Nau~ili smo se

Prihodnost pripada proizvodom, ki so

var~ni z elektri~no energijo. Energetsko

potratne naprave bodo v prihodnjih

letih v dr`avah EU sistemati~no

umaknjene s trga – to je prilo`nost

za inovativne in energetsko

u~inkovite re{itve.

U~inkovitost motorjev

Controller invento facelift