Background Image
Previous Page  15 / 54 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 15 / 54 Next Page
Page Background

14

DOMEL:

Energetsko u~inkoviti elektromotorji

Do 98 % izkoristki!

Podjetje:

Domel, d. o. o.

Modra praksa:

Energetsko u~inkoviti elektromotorji

Podro~je modre prakse:

U~inkovita raba energije

Odlike modre prakse:

Pogoni energetsko u~inkovitih elektromotorjev ustrezajo

najvi{jemu standardu IE4 in so na trgu poznani kot serijsko proizvedeni pogoni z

najvi{jim izkoristkom. Skladno z EU direktivami izpolnjujejo zahteve za leto 2017.

Izkoristki motorjev se v odvisnosti od mo~i gibljejo od 90 do 95 %, izkoristki

pretvornikov pa 95–98 %.

U^INKOVITO.

modre prakse

energetske u~inkovitosti

Cilj: Prihranki z energetsko u~inkovitimi

motorji

Pogonski elektromotorji v industriji v EU

predstavljajo pribli`no 1.070 TWh, kar je

pribli`no 70 % potro{nje elektri~ne energi-

je, in letno emisijo okrog 427.000.000 ton

CO 2 . Z uporabo energetsko u~inkovitih

motorjev pa bi dosegli od 20 do 30 %

prihranka energije, s ~imer se zmanj{ajo

skupni stro{ki uporabe, kakor tudi vpliv na

globalno segrevanje.

V letu 2005 je bila sprejeta EU Direktiva

2005/32/EC z zahtevami glede okoljsko

primerne zasnove proizvodov, poznana

kot "EuP – Energy Using Product", ki je bila

v letu 2009 nadome{~ena z novo Direktivo

2009/125/EC in je podro~je raz{irila na

izdelke, povezane s porabo energije

"ErP – Energy related Products". Evropska

smernica EN 60034-30 je nov mednarodni

standard, ki elektromotorje razvr{~a v

razrede energetske u~inkovitosti od IE1

do IE3, letos marca pa je bila raz{irjena

v najvi{ji razred u~inkovitosti IE4,

takoimenovan "Super premium".