Background Image
Previous Page  14 / 54 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 14 / 54 Next Page
Page Background

13

Zbornik Projekt 310 /

oktober 2014

modre prakse

energetske u~inkovitosti

Cilj: Postavitev demonstracijskega centra

za obdelavo bioplinskega digestata

Projekta smo se lotili po laboratorijskem

in pilotnem preizkusu ideje z namenom,

da razvijemo proizvod, ki ponuja dolo~ene

prednosti za bioplinske naprave.

Projekt AlgaeBioGas poteka v okviru CIP

Eco-Innovation. Ta program sofinancira

razvoj izdelkov, tehnik, storitev in

procesov, ki zmanj{ujejo emisije CO 2 ,

omogo~ajo u~inkovito rabo virov in

spodbujajo recikliranje. Na projektu

delujeta 2 partnerja: KOTO (bioplinarna)

in AlgEn (center za algne tehnologije).

Naredili smo: Pri~akujemo 150–250 ton

suhe algne biomase letno

Pri 1 MWe bioplinarni, ki kot surovino

uporablja ve~inoma koruzno sila`o, lahko:

• ponovno uporabimo 95 % hranil v teko~i

fazi bioplinskega digestata na 3–5 ha

algno bakterijske naprave z volumnom

9.000–15.000 m

3

;

• v tak{ni napravi proizvedemo 150–250 ton

suhe algne biomase letno;

• porabimo (recikliramo) 200–500 ton

emisij CO 2 letno;

• nadomestimo 10–25 ha koruze od 335 ha,

~e uporabljamo za surovino le koruzo;

LETO IZVEDBE:

2013–2016

FINANCIRANJE:

50 % lastna in 50 %

nepovratna sredstva

Osnove

procesa:

Nau~ili smo se

Sama ideja se je na za~etku zdela skoraj

neizvedljiva in do izvedbe v dana{njem

merilu smo prehodili `e dolgo pot. Idejo smo

najprej preverjali v laboratoriju, nato v malo

ve~jem pilotnem merilu in sedaj v demon-

stracijskem centru. Pri{li smo od epruvete

do bazena in v prihodnosti na~rtujemo

pove~anje na algno "polje". Tako je

neizvedljivo postalo izvedljivo.

• v primerjavi s klasi~no biolo{ko ~istilno

napravo:

zmanj{amo porabo energije za obdelavo

digestata

~

140 MWh letno;

zmanj{amo emisije CO 2 do 1.100 ton

letno in zmanj{amo tudi emisije

du{ikovih spojin.