Background Image
Previous Page  13 / 54 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 13 / 54 Next Page
Page Background

12

ALGEN:

AlgaeBioGas – algno-bakterijska obdelava bioplinskega

digestata in proizvodnja surovin

Neizvedljivo je postalo

izvedljivo

Podjetje:

AlgEn, d. o. o.

Modra praksa:

AlgaeBioGas – algno-bakterijska obdelava bioplinskega digestata in

proizvodnja surovin.

Podro~je modre prakse:

Obnovljivi viri energije

Odlike modre prakse:

Ozave{~anje o pridobivanju algne biomase, ki jo lahko

uporabimo kot substrat v bioplinarni in/ali jo procesiramo v biorafineriji (algna

gnojila, krma ipd.), recikliramo nutriente in emisije CO 2 , koristno uporabimo

odve~no toploto in zmanj{amo smrad.

modre prakse

energetske u~inkovitosti

U^INKOVITO.

Demonstracijski center