Background Image
Previous Page  12 / 54 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 12 / 54 Next Page
Page Background

Zbornik Projekt 310 /

oktober 2014

modre prakse

energetske u~inkovitosti

Milenko Ziherl, direktor,

Eko sklad

Izraz energetska neodvisnost ima ve~ razlag. Najbolj strnjena in opisna je

tista, ki pravi: Energetsko neodvisno je tisto okolje, regija, dr`ava, ki pokriva

vse energetske potrebe iz virov doma~ega okolja. Energetsko neodvisna re-

gija torej ne rabi energentov, ki se pridobivajo v oddaljenih krajih in zahtevajo

drag in okolju nevaren prevoz – spomnimo se nesre~ tankerjev in povzro~ene

{kode v okolju. Nesre~am pa se pridru`uje {e tveganje z oskrbo zaradi nesta-

bilnih politi~nih razmer, saj energente uva`amo iz regij, ki so ob~asno v vojni

oziroma kjer oboro`eni konflikti trajajo `e desetletja z redkimi mirnimi obdobji.

Opogumlja dejstvo, da se za energetsko neodvisnost Slovenije odlo~ajo

posamezne ob~ine in regije. Pot do energetske neodvisnosti je zahtevna,

polna tehnolo{kih in organizacijskih izzivov. Pot v neodvisnost vodi preko

u~inkovite rabe energije in obnovljivih virov. Najcenej{a je energija, ki je ne

rabimo, porabo katere smo bistveno zni`ali. Na podro~ju obnovljivih virov pa

je {e veliko prilo`nosti za nove in izbolj{ane naprave. Torej naj zaklju~im: ^im

bolj odlo~no in pogumno na pot k energetski neodvisnosti.

Mag. Edita Krajnovi}, direktorica,

Mediade

Iti v smeri energetske neodvisnosti je razko{je, ki si ga v Sloveniji zmoremo

privo{~iti – z vi{jo stopnjo okoljske osve{~enosti in inovativnimi, modrimi pri-

stopi. Ne le, da bomo tako manj odvisni od dragih virov energije, ampak bomo

manj obremenjevali tudi okolje, saj energetska neodvisnost temelji na obnov-

ljivih virih, ki jih je v izobilju, ter na t. i. 'brezpla~ni' energiji, do katere se da priti

z razli~nimi inovativnimi postopki. To bi morala biti prioriteta, zlasti za industrijo

in podjetja, ki so {e vedno v veliki meri energetsko odvisna od fosilnih goriv.

Modre prakse pa so torej izvrsten primer, da se da – in to zelo u~inkovito!

Foto: Katja Kodba, Mediaspeed

Mag. Igor Podbel{ek,

Elektro energija

Z energetsko neodvisnostjo si danes posamezna dr`ava ali {ir{a regija

najla`je zagotavlja svojo politi~no neodvisnost in suverenost. Neto izvoznice

energije zagotavljajo dr`avljanom vi{ji `ivljenjski standard, poslovnemu

okolju pa konkuren~nej{e pogoje njegovega poslovanja.

Trenutno smo v Sloveniji preve~ odvisni od uvoza energentov zaradi neizko-

ri{~enih lastnih razpolo`ljivih energetskih virov: sonca, vode, biomase, vetra

in ostale energetske infrastrukture. Za manj{o energetsko neodvisnost so

nezanemarljivi tudi ustrezneje izkori{~ani konvencionalni viri in vsa potrebna

distribucijska infrastruktura. Prilo`nosti vidim v strokovnej{em ume{~anju v

prostor, v zmanj{anju vpliva nekompetentnih javnosti ter uravnote`enju no-

vih alternativnih in {e vedno potrebnih konvencionalnih virov, in v spodbudi

u~inkovitej{e rabe energije.

Stremljenje k energetski neodvisnosti v posameznih zaklju~enih okoljih odpi-

ra kopico novih prilo`nosti in izzivov tako v poslovnem delu kot tudi v ostalih

delih sodobne dru`be.