Background Image
Previous Page  11 / 54 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 11 / 54 Next Page
Page Background

Kristina Ko~et Hudrap, direktorica,

Tiko Pro

Energetsko neodvisnost si predstavljam kot uporabo resursov, ki so na voljo

v eni dr`avi, za pokrivanje vseh energetskih potreb dr`ave. Pomeni tudi

obdav~itve ter regulative po lastni presoji. Zadnje ~ase pa se veliko pogovar-

jamo o energetski neodvisnosti podjetij, ob~in ali celo posameznikov. Za bolj

stabilno gospodarstvo je ~im vi{ja (~e ne popolna) energetska neodvisnost

po mojem mnenju zelo pomembna. Mo`nosti je `e v tem trenutku veliko:

son~na energija, vetrna energija, energija vode, biogoriva, solarno termi~no

shranjevanje … Energetska neodvisnost na osebni in nacionalni ravni bo v

naslednjih letih prioriteta.

Strokovna

komisija

310

10

modre prakse

energetske u~inkovitosti

Aleksandra Brank, direktorica marketinga,

Bisnode

Energetska neodvisnost v naravi ne obstaja. Vedno smo od ne~esa odvisni,

tako da lahko govorimo bolj o energetski simbiozi ali u~inkovitosti. Zato je

pomembno, da preko primerov dobrih praks spodbujamo slovenska podjetja

k povezovanju v inovativnih pristopih k energetski u~inkovitosti. Da se tako

znotraj Slovenije kot tudi evropske regije podjetja za~nejo zdru`evati v

skupine, v katerih si izmenjujejo znanja in ustvarjajo sve`e re{itve glede

u~inkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

Strokovna komisija

310

Mateja Kegel Kozlev~ar, novinarka in vodja projektov,

Energetika.net

V kolikor se zave`emo cilju dose~i energetsko neodvisnost, menim, da to

lahko dose`emo. Seveda ne z danes na jutri, a z ustreznim vklju~evanjem

vseh dejavnikov in za~en{i na mikro nivoju. Dejstvo je, da so lokalne skup-

nosti tiste, ki lahko neposredno naredijo najve~ na podro~ju energetske

u~inkovitosti. So najbli`je ljudem in ljudje se z njimi najla`je poistovetijo.

Ve~krat opozarjam, da brez sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, pa tudi

podjetji na vseh nivojih, dr`ava te`ko dosega cilje, ki so zastavljeni na

ravni Evrope, {e posebej, ko govorimo o energetski u~inkovitosti.

Dr. Ignacijo Bilu{, Fakulteta za strojni{tvo,

Univerza v Mariboru

^lovek je evolucijsko bitje. Na svoji razvojni poti je postal razumen in si v veliki

meri podredil naravo. To velja tudi za podro~je izrabe razli~nih energetskih virov.

Nestabilne razmere, ki smo jim pri~a na obmo~jih, bogatih s konvencionalnimi energij-

skimi viri, so vzpodbudile energetike in {ir{o javnost k razmi{ljanju o alternativnih virih

ter zagotavljanju energetske samozadostnosti. Tako, kot je v preteklosti naravni izbor

pove~al mo`nost pre`ivetja bolj prilagojenim posameznikom, bodo tudi v energetskem

primeru gotovo imeli prednost manj odvisni.

Kako dolga bo evolucija energetske samozadostnosti, je odvisno tudi od nas …