Background Image
Previous Page  10 / 54 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 10 / 54 Next Page
Page Background

9

Zbornik Projekt 310 /

oktober 2014

modre prakse

energetske u~inkovitosti

omejitve na Skladu. V pripravi je Uredba o zagotavljanju prihrankov energije

pri kon~nih odjemalcih, na osnovi katere bo EKO sklad podeljeval nepovratna

sredstva v prihodnjih letih. Uredbo mora potrditi {e vlada, nato pa veselo

na delo v priprave za leto 2015.

Kak{ne so napovedi?

>

Po znanih informacijah se obeta EKO skladu ve~ji priliv sredstev. Na{a

`elja je, da pridobimo zadosti sredstev za celo leto, da ne bo potrebno

zapirati razpisov sredi sezone, ker denar poide. ^e bodo sredstva dopu{~ala,

bomo preostala sredstva namenili subvencijam za pravne osebe s podro~ja

vzgoje in izobra`evanja (vrtcem in {olam). Tako smo denimo `e sofinancirali

energetsko sanacijo 14 objektov, primeri dobrih praks so na primer Vrtec

Preddvor, ki je dober promocijski projekt Jelovice, sanacija ovoja v

O[ Dramlje, izolacija v Telovadnici Vojnik …

Kateri so glavni izzivi in prilo`nosti prihodnjih let na podro~ju

energetske u~inkovitosti?

>

Nestabilne svetovne razmere, zlasti na podro~jih, kjer so svetovno

pomembni energetski viri, ka`ejo, da se bo energija {e naprej dra`ila.

Zaradi var~evanja in zaradi poizkusov bla`itve vplivov na okolje bo dela

za EKO sklad v prihodnosti vedno ve~.

Veseli nas, da se z na{o pomo~jo izvajajo aktivnosti, ki razbremenijo

dru`inske prora~une, posodobijo predelovalne obrate v tovarnah,

pomagajo ob~inam pri postavitvi infrastrukture in imajo predvsem

ugoden vpliv na okolje.

Misel, ki jo `elite podeliti s tistimi, ki si prizadevajo za odli~nost

Slovenije pri energetski u~inkovitosti?

>

Vztrajajte na poti energetske u~inkovitosti – izpla~alo se vam bo!